Regulamin

strony ChocoLove.pl

Art. 1. [Informacje podstawowe]

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: ChocoLove.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez stronę internetową  https://chocolove.pl/ jest Lemon Solutions Rafał Narwojsz ul. Przeworska 2b/221, 04-382 Warszawa, NIP 588 225 03 73
 3. Kontakt e-mail: kontakt@chocolove.pl
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 27.08.2023

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

 1. Strona zawiera: podstawowe informacje o prowadzonej działalności tzn. sklep internetowy oraz blog firmowy.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi:
  • w ramach sklepu internetowego: sprzedaż zestawów do produkcji czekolady, dodatków oraz akcesoriów.
  • założenie konta użytkownika;
  • subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
  • publikacji komentarzy;

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
  • urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  • przeglądarkę internetową,
  • pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
  • adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie, możliwości pobrania darmowych materiałów lub zapisania się na newsletter,
  • do odtworzenia materiałów z bloga lub sklepu będziesz potrzebował oprogramowania pozwalającego odtworzyć pliki w formatach: pdf, docx, xml.
 2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 [Sklep internetowy]

 1. [Składanie zamówień]:
  • Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
  • Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz  e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
  • Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje.
  • Usługodawca realizuje zamówienie poprzez wysyłkę produktów za pomocą wybranego przez klienta dostawcy usług kurierskich, paczkomatu lub Poczty Polskiej.
 2. [Dokonywanie płatności]
  • Usługodawca umożliwia zapłatę: (1) za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub (2) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
  • Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 3. [Pozostałe informacje]
  • W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (1) podałeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionej publikacji (2) nie opłaciłeś zamówienia w terminie.

Art. 5 [Konto użytkownika]

 1. Użytkownik może założyć na Stronie swoje konto. Jest to usługa darmowa.
 2. Posiadanie aktywnego konta jest warunkiem dokonywania zakupów na Stronie. W przypadku dokonywania zakupów bez wcześniej założonego konta, konto zostanie założone w procesie składania zamówienia.
 3. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz.
 4. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności.
 5. Konto może zostać w każdym czasie usunięte, wystarczy jak skontaktujesz się ze mną mailowo.

Art. 6 [Newsletter]

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się ze mną.

Art. 7 [Komentarze]

 1. Na Stronie możesz publikować komentarze.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 8 [Prawa konsumenta]

 1. Postanowienia art. 9 – 11 poniżej, mają zastosowanie względem konsumentów oraz podmiotów korzystających z uprawnień konsumentów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z praw przysługujących konsumentom, skorzystać może także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Podstawą prawną uprawnień konsumenckich jest ustawa o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

Art. 9 [Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy]

 1. Nieważne czy jesteś konsumentem, czy przedsiębiorcą – przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy, którą zawarłeś wykupując usługi płatne, w terminie 30 dni od potwierdzenia zamówienia i dokonania płatności, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wystarczy złożyć mi drogą mailową lub pisemną oświadczenie z którego będzie wynikać, że odstępujesz od umowy zakupu danej usługi. W swojej wiadomości/piśmie wskaż proszę swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu oraz adres e-mail) oraz podaj mi informację o zakupionej usłudze, od której odstępujesz. Możesz skorzystać z znajdującego się pod Regulaminem formularza, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Termin 30 dni uważa się za zachowany, jeśli wyślesz mi wiadomość e-mail lub pismo (listem poleconym) przed upływem 30 dni od potwierdzenia zamówienia i dokonania płatności.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a ja zobowiązany będę do zwrotu na Twoją rzecz środków finansowych, które zapłaciłeś. Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni, od otrzymania przeze mnie odstąpienia, w ten sam sposób w jaki otrzymałem od Ciebie pieniądze, chyba że w sposób niebudzący wątpliwości ustalimy inaczej.

Art. 10 [Uprawnienia konsumenta w związku z brakiem zgodności z umową]

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 5. Domniemania określone w ust. 3 i 4 nie będą miały zastosowania, jeżeli:
  • środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  • konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 6. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową:
  • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  • Usługodawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
  • Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  • Konsumentowi przysługuje także prawo złożenia Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, w sytuacji wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
   • Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
   • Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
   • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
   • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa naprawy lub wymiany towaru,
   • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
  • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 7. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową:
  • Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
  • Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
  • Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   • doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
   • Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową,
   • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,
   • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do doprowadzenia do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową,
   • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
  • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

Art. 11 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje każdej osobie korzystającej ze Strony, a w szczególności osobom dokonującym zakupów na Stronie lub korzystającym z usług świadczonych poprzez Stronę.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług możecie kierować na adres: kontakt@chocolove.pl
 3. W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych zobowiązany jesteś podać:
  • dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
  • dane dotyczące umowy lub towaru (treści cyfrowej i usługi cyfrowej), tak abyśmy mogli zidentyfikować transakcję,
  • powód reklamacji, a w przypadku gdy powołujesz się na wady fizyczne towaru, także dokumentację fotograficzną wad,
  • Twoje żądania
 4. W przypadku reklamacji dotyczących innych spraw, niż wadliwy towar/usługa zobowiązany jesteś podać:
  • dane kontaktowe – imię, nazwisko oraz adres e-mail,
  • opis powodów reklamacji,
  • Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 5. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Postanowienia szczególne względem konsumentów:
  • Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
  • Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
  • Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Usługodawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  • Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  • Usługodawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
  • W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  • Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 12 [Rozwiązywanie sporów]

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 13 [Ochrona danych osobowych]

Informacje w zakresie ochrony danych osobowych, które przetwarzam za pośrednictwem Strony, znajdziecie w Polityce prywatności pod adresem: https://chocolove.pl/polityka-prywatnosci

Art. 14 [Zmiany regulaminu]

Zastrzegam sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Jeśli dokonałeś zakupów przed zmianą Regulaminu, a dokonana przeze mnie zmiana Regulaminu mogłaby negatywnie wpłynąć na Twój interes prawny, to w takim przypadku zmienione postanowienia Regulaminu nie znajdą zastosowania.